A+ A-Optyk okularowy kalendarz
Pan Tomalka - Optyk Okularowy
banner EKMŚP
Europejski Kongres MŚP
KSSE banner
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
GZM - banner
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Punkt PSF - plakat
Punkt PSF - plakat
reklama PUP Jastrzębie Zdrój
PUP Jastrzębie Zdrój
slideshow html
   
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
logo Projektów
Witamy na nowej stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 71 komisji egzaminacyjnych. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Aktualności

2019-09-17Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Zaproszenie do udziału w Projekcie edukacyjno - zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Izbą Rzemieślnicza i Partnerami zapraszają Uczniów szkół branżowych I stopnia oraz techników do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt ma na celu poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:
płatne staże / praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy na terenie województwa śląskiego (stypendium stażowe 2 000,00 PLN - brutto);
bezpłatne kursy/ szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje w zawodzie;
doradztwo zawodowe;
wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, ubranie robocze itd.).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Koordynatora Projektu, pokój nr 22, tel. (32) 259 62 61 wew. 223.
Ekspert ds. staży i praktyk zawodowych i Ekspert ds. dodatkowych kurów i szkoleń pokój tel. (32) 259 62 61 wew. 222

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na początku września rozpoczęła działania związane z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Nawiązujemy współpracę ze szkołami branżowymi I stopnia oraz technikami. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Dyrektorów i nauczycieli.

Odwiedzamy szkoły i powiaty woj. śląskiego. Było nam miło spotkać się z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyną Zöllner-Solowską Wydział Oświaty powiatu wodzisławskiego ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śląski z Dyrektorami Szkół:
1.Zespół Szkół COGITO Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Matejki 5
2.Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu; 41- 819 Zabrze ul. Franciszkańska 4
3.Zespól Szkół Ekonomiczno - Usługowych 41-800 Zabrze Plac Traugutta 1
4.Zespół Szkół Gastronomicznych im Gustawa Morcinka w Katowicach 40-382 Katowice ul. Roździeńska 25

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i ciepłe przyjęcie. Kolejne terminy spotkań w trakcie ustalania.

Katowicka Izba Rzemieślnicza od kilku lat dążyła do zrealizowania projektu związanego z wsparciem szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zbudowania sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach a pracodawcami.

Nasz cel został osiągnięty - od 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu 'Śląskie. Zawodowcy.'. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a Partnerami: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Krótki opis działań związanych z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”.
Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy”
Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjał edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Lider Projektu: Urząd Marszałkowski
Partnerzy Projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata, planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 roku (2019-2022).

Z projektu skorzystać mogą:
• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
• uczniowie techników,
• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

Z projektu nie mogą korzystać pracownicy młodociani, którzy mają podpisane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Działania planowane w ramach projektu:
• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych, szkół zawodowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi. Finansowane będą wszelkie koszty związane z organizacją stażu, w tym m.in.: koszty dojazdu, odzieży ochronnej, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie, zakup podstawowych narzędzi/urządzeń. Uczestnikowi (Uczniowi) za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 2 000,00 zł brutto, płatne po przepracowaniu przez ucznia 150 h, wynagrodzenie dla Pracodawcy/Pracownika (uzależnione od wybranej formy wsparcia), zwrot kosztów za materiały/surowce. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach zorganizuje 4-6 tygodniowe (w wymiarze 150 h,) płatne staże zawodowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia (dotyczy Uczniów I, II i III klasy i techników). Przygotowane zostaną indywidualne programy praktyk i staży zawodowych. Planujemy zorganizowanie zajęć w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień.
• Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla Uczniów. Kursy i szkolenia będą organizowane w branżach dominujących w IR oraz zgodnie z oczekiwaniami/potrzebami Uczestników projektu, w tym: szkolenia wysokospecjalistyczne zgodnie z diagnoza potrzeb ucznia przeprowadzoną przez doradcę zawodowego. Kursy i szkolenia będą dostosowane do możliwości Uczestników tj. indywidualnych predyspozycji zgodnych z celami określonymi w IPD.
• Organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,
• Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców.
• Zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych).

Celem utworzenia regionalnych sieci współpracy ma być stworzenie „platformy komunikacyjnej” umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół /nauczycieli przedmiotów zawodowych/doradców zawodowych z dyrektorami HR, opiekunami praktyk i staży podczas seminariów w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego kształcenia zawodowego.

2019-09-16Już wkrótce Europejski Kongres MŚP

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju.

O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe do tej pory budowało blisko 31 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w 100 panelach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 6000 uczestników z 39 państw z całego świata, którzy z uwagą śledzili również ofertę 110 wystawców podczas Targów Biznes Expo.

Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest: Nauka — Biznes — Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI.

Współpraca pomiędzy trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Tegorocznej edycji będzie towarzyszyło hasło: „SMART-SAFE-SOLUTIONS”. Skupimy się na innowacyjnych narzędziach wspierających rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia, energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej.

Nie zabraknie także tradycyjnych tematów, takich jak edukacja, finansowanie MŚP, prawo i podatki oraz współpraca międzynarodowa.

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.ekmsp.eu (proszę nie stosować przeglądarki explorer).

2019-09-04Szkolenie z zakresu barberingu

2 września 2019 roku odbyło się szkolenie „Klasyczne fryzjerstwo męskie – barbering” organizowane przez katowicką Izbę Rzemieślniczą w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szkolenie odbyło się w Cyrulik Śląski, prowadzone przez Panią Karinę Sulik-Brol.

Podczas szkolenia Wykładowca pokazał strzyżenia włosów oraz brody z uwzględnieniem barberskich technik i metod pracy. Ćwiczenia warsztatowe odbyły na modelach fryzury: undercut, pompadour, side part, slicked back. W trakcie szkolenia zastosowano zróżnicowane metod pracy, zarówno maszynką shaver, jak i nożyczkami, trymowanie i konturowanie geometryczne różnych form zarostu oraz praca brzytwą.

2019-08-28Co nowego w funduszach - spotkanie informacyjne w Częstochowie, Bielsku-Białej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach organizują spotkania informacyjne: „CO NOWEGO W FUNDUSZACH”

CZĘSTOCHOWA 3 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22
BIELSKO-BIAŁA 10 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy:
- Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020,
- Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na: https://www.scp-slask.pl/wydarzenia/

Szczegółowych informacji nt. spotkań oraz oferty dofinansowań udziela
punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl 

2019-08-16Zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. (Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przygotowania.html)

Istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian).

Od 1 września 2019 roku najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:
I klasa - nie mniej niż 241,96 zł,
II klasa - nie mniej niż 290,35 zł,
III klasa - nie mniej niż 338,75 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych - podwyższone o jeden punkt procentowy minimalne stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu mają zastosowanie, począwszy od 1 września 2019 roku, również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 roku i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych, wprowadzone przepisami znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów mają zatem zastosowanie, zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie, nowych już zawartych umów o pracę i rozpoczynających się w dniu 1 września 2019 roku, jak również do umów trwających tj. młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki. Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o prace, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

Od dnia 1 września 2019 roku pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy. Od 1 sierpnia 2019 roku w związku ze zmianą (wówczas planowaną) dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów. Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.

W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy, które działają z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Fal i Pierścieni w sierpniu 2019 roku

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin dwóch spotkań to: 7 sierpnia 2019 roku roku i 22 sierpnia 2019 roku godzinie 11:00 w siedzibie Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

Kurs Fale i Pierścieni lipiec 2019

2019-07-22Konkurs Kulinarny WorldSkills Poland

30 września 2019 roku odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland.

Konkurs organizowany jest co dwa lata, a Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 roku w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25 lat), ambitnych osób, z pasją i talentem do gotowania a jedną z nagród jest niepowtarzalna możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – instytucja koordynująca przygotowania Polski do udziału w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych WorldSkills i EuroSkills.

Jest to wyjątkowy konkurs umiejętności zawodowych, w którym uczestniczą młodzi Europejczycy w kilkudziesięciu konkurencjach. Konkurs stwarza uczestnikom możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz konkurowania z najlepszymi zawodnikami z danej branży na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Rywalizacja odbywa się na oczach ponad 100 tysięcy widzów zaproszonych niemalże ze wszystkich krajów Europy, a w promocję wydarzenia zaangażowane są prestiżowe stacje telewizyjne np. takie jak BBC.

To doskonała okazja do nawiązania współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania środowiska biznesowego i naukowego.

Obok konkursów umiejętności zawodowych organizatorzy proponują drużynom udział w różnorodnych wydarzeniach towarzyszących: prezentacjach, pokazach, wystawach, konferencjach i seminariach branżowych.

Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 2 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajda Państwo na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/program/worldskills-poland/
oraz na fanpage'u: https://www.facebook.com/WorldskillsPoland/ 

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Pedagogiczny w sierpniu 2019 roku

Zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć został ustalony na 28 sierpnia 2019 roku na godz. 15:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie. Osoba do kontaktu: Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 103, e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl
 plakat kurs pedagogiczny

2019-07-15Pierwsze Posiedzenie Zarządu w Kadencji 2019-2024

15 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze Posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w kadencji 2019-2024.

Pan Marek Gołąbek, Cechmistrz Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach wykonał sesję zdjęciową Zarządu podczas pierwszego posiedzenia - obserwujcie nas, już wkrótce pochwalimy się oficjalnymi efektami sesji.

Podczas dzisiejszego Posiedzenia Zarządu prof. Jan Klimek wraz z pozostałymi Członkami Zarządu, podziękował Pani Beacie Białowąs, wieloletniemu Dyrektorowi Naczelnemu Izby, Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego, za ponad 20 lat pracy na rzecz środowiska rzemieślniczego oraz Jej zaangażowanie w promocję i rozwój oświaty zawodowej w województwie śląskim.

Mieliśmy dzisiaj również możliwość wspólnego świętowania urodzin dwóch Członków Zarządu: Pana Henryka Michalika oraz Pana Jakuba Wyciślika - składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i sukcesów w życiu zawodowym.

Wśród uchwał, które podjął podczas pierwszego Posiedzenia Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej była ta, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Naczelnego Panu Grzegorzowi Mikecie - serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy wielu sukcesów w nowej roli oraz skutecznej realizacji wszystkich zamierzonych celów!

Zarząd - zdjęcie w hallu

2019-07-08ŚCP - rusza nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31 lipca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/430 

Logo partnerów

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 778839 gościem.