czwartek, 27 października 2016
. . . .

Regulacje prawne dotyczące egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Regulacje prawne dotyczące egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających:

 

1. Ustawa o rzemiośle

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.  - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 112 , poz.979 ze zmianą W 2003 r. Dz.U. Nr l37, poz.1304 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP; www.zrp.pl) m.in. ustala:

 • komisje egzaminacyjne: czeladnicze i mistrzowskie powołuje właściwy organ  izby rzemieślniczej, której siedziba staje się siedzibą komisji egzaminacyjnej
 • podstawą przeprowadzania egzaminów  czeladniczych  i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła ustala Związek Rzemiosła Polskiego, a w zawodach szkolnych  standardy wymagań ustalone przez ministra edukacji
 • nadzór   nad   działalnością   komisji  egzaminacyjnych   sprawuje   Związek Rzemiosła Polskiego
 • obowiązkowe szkolenie  członków  komisji egzaminacyjnych     przeprowadzają izby rzemieślnicze wg programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
 • izby rzemieślnicze zatwierdzają zadania i pytania egzaminacyjne  oraz szczegółowe kryteria oceniania, izby rzemieślnicze prowadzą dokumentacje komisji egzaminacyjnych oraz ewidencję egzaminów
 • stawki opłat za  egzaminy:   czeladniczy,   mistrzowski  i  sprawdzający  ustalają  izby rzemieślnicze
 • izby rzemieślnicze,   osobom które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin,   wydają świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie opatrzone okrągła pieczęcią z godłem Państwa.

Nowelizacja ustawy o rzemiośle - Dziennik Ustaw z dnia 04.11.2015 r. poz. 1782.

 2. Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1117), które reguluje szczegółowe warunki powołania i działalności komisji egzaminacyjnych m. in:

 • komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzają egzaminy czeladnicze  i mistrzowskie w zawodach, dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustalił standardy wymagań (zawody szkolne i zawody pozaszkolne)
 • warunki dotyczące poziomu wykształcenia, rodzaju kwalifikacji zawodowych    i stażu pracy, jaki  muszą posiadać kandydaci  na    przewodniczącego  i  członków  komisji egzaminacyjnych
 • tryb powołania komisji egzaminacyjnych
 • warunki dopuszczenia przez izbę rzemieślniczą do egzaminów  czeladniczego i mistrzowskiego
 • zwolnienie z części egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego
 • sposób przeprowadzania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego (etap praktyczny, etap teoretyczny)
 • zakres tematów występujących  w  części   teoretycznej   egzaminów  czeladniczego   i mistrzowskiego
 • zasada dokonywania oceny na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim
 • prawo zdającego do odwołania się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaj dokumentacji egzaminacyjnej prowadzonej przez izby rzemieślnicze.

Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z późn. zm.)

3. Program szkolenia członków komisji egzaminacyjnych

Uchwała Nr 3 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie przyjęcia  programu szkolenia członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. Program obejmuje 18 godzin.

Podstawowe cele szkolenia członków komisji egzaminacyjnych:

 • zapoznanie się z zasadami organizacji pracy komisji egzaminacyjnych oraz z metodyką przeprowadzania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

 • wyposażenie członków komisji w niezbędną wiedzę, dotyczącą systemu oceniania osiągnięć sprawdzanych na egzaminie

 • poznanie i zrozumienie struktury zadań egzaminacyjnych ich związku ze standardami oraz wymagań przyjętych w rzemiośle

 • ustalenie celów i sposobów wykorzystania wyników egzaminów rzemieślniczych do podnoszenia jakości nauki zawodu

 • wytworzenie pozytywnego stosunku do egzaminowania i egzaminowanych oraz odpowiedzialności za osoby egzaminowane.

 

4. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych

Uchwała Zarządu ZRP Nr 4 z dnia 8 marca 2004 r w sprawie zasad sprawowania przez Związek Rzemiosła Polskiego nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

Nadzór sprawowany jest w formach:

 • kontroli działalności komisji egzaminacyjnych przeprowadzonych, zgodnie z rocznym planem
 • rozpatrywaniu nieuwzględnionych przez izbę rzemieślniczą skarg kandydatów dotyczących prawidłowości przeprowadzenia egzaminu
 • analizowania wyników egzaminów oraz formułowaniu wniosków

5. Lista zawodów rzemieślniczych, w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Uchwała ZRP Nr 4 z dnia 25 lutego 2003 r w sprawie ustalenia listy zawodów rzemieślniczych,  w których izby rzemieślnicze będą wydawały dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze osobom, które złożą egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

6. Standardy wymagań - egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Uchwała ZRP Nr 5 z dnia 25 lutego 2003 r.  w sprawie przygotowania  standardów egzaminacyjnych i ich stosowania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza:

 • egzaminy czeladnicze w zawodach odpowiadających zawodom występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zwane „zawodami szkolnymi" przeprowadza komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej z uwzględnieniem standardów będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (opublikowane w Dzienniku Ustaw),
 • egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, występujące w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz egzaminy mistrzowskie w zawodach szkolnych - komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych -przeprowadzają na podstawie standardów - programów ustalonych (zatwierdzonych) przez Związek Rzemiosła Polskiego.

7. Wykaz standardów

Wykaz wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 106 zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, jest
dostępny na stronie www.zrp.pl .


8. DUPLIKAT świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego

Duplikat świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wystawia izba rzemieślnicza na druku  według  wzoru  obowiązującego w  dniu  wystawienia  oryginału  dokumentu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali i wymienić nazwiska  osób, które podpisały oryginał świadectwa lub dyplomu, albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową (okrągłą). Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

W przypadku braku druku świadectwa lub dyplomu, według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału dokumentu - duplikat wystawia się na przygotowanym przez Izbę formularzu, zgodnym z treścią oryginału świadectwa czeladniczego  lub   dyplomu mistrzowskiego.

Fakt wystawienia duplikatu należy odnotować w księdze wieczystej, zamieszczając adnotacje o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku przesłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. Tryb wystawienia duplikatu analogiczny jak w przypadku świadectw i dyplomów szkolnych -  rozporządzenie MENiS z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, póz. 73 wraz ze zmianami). Druki świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego zamieszczone są w załączniku do rozporządzenia MENiS   oraz opatrzone symbolami "IRz- II/I" i "Irz-II/II".

9. Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich wydanych przez izby
rzemieślnicze prowadzona jest w trzech krokach:

a) oryginalny dokument (lub duplikat) potwierdza na podstawie księgi wieczystej
odpowiednio: czeladniczej lub mistrzowskiej izba rzemieślnicza, która wydała dane
świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski (nazwa izby rzemieślniczej, wpisana jest w treści świadectwa lub dyplomu - adresy izb rzemieślniczych dostępne na portalu Związku Rzemiosła Polskiego www.zrp.pl ) - stwierdzenie autentyczności dokumentu,

b) następnie Związek Rzemiosła Polskiego (siedziba Warszawa ul. Miodowa 14, tel./fax..+22 50 44 230, tel. 022/ 5044 397,  e-mail: oswiata@zrp.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  na odwrocie świadectwo lub dyplomu potwierdza prawidłowość wystawienia dokumentu,

c) końcowym etapem legalizacji jest potwierdzenie dokonywane przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (adres Warszawa ul. Szucha 15/17, tel.+22 523 90 00).

10. Kwalifikacje nabyte w Rzeczypospolitej Polskiej - Dyrektywa 1999/42/WE

(Notyfikacja organów właściwych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do  podejmowania   lub   wykonywania   niektórych działalności Dyrektywa 99/42/WE - Kwalifikacje nabyte w Rzeczypospolitej Polskiej.) Zgodnie z Dyrektywą 99/42 WE art.4 obywatele państw członkowskich muszą wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności w celu podjęcia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim. Dowód (na podstawie art.*0 przyjmuje formę świadectwa /zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi wnioskodawca.

Wystawieniem Zaświadczenia na podstawie: świadectwa pracy, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,odpisów z KRS zajmuje się Departament Rozwoju Przedsiębiorczości w MGiP, w którym umiejscowione jest stanowisko Krajowego Koordynatora ds. Dyrektywy 1999/42/WE Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rozwoju Przedsiębiorczości, Plac.Trzech Krzyży 3/5,  00-507 Warszawa, Tel.022 693 57 61, fax. 022 693 40 23.

 

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl