A+ A-cukiernik Tatiana Król
cukiernik
KSSE banner
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
GZM - banner
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Punkt PSF - plakat
Punkt PSF - plakat
reklama PUP Jastrzębie Zdrój
PUP Jastrzębie Zdrój
slideshow html
   


logo EU2020

Witamy na nowej stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 71 komisji egzaminacyjnych. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Aktualności

2020-02-21XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP Bezpiecznie od Startu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że organizuje etap regionalny XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
- regionalny w dniu 6 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 – w siedzibie Izby,
- ogólnokrajowy w dniu 20 maja 2020 roku – w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje: problematykę prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach, tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej, tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników drogą e-mailową na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej w terminie do 20 marca 2020 roku.

Informacji w sprawie konkursu udziela Anna Sakowska, pracownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel. (32) 259 62 61 wew. 222, e-mail: anna.sakowska@ir.katowice.pl

2020-02-20Spotkanie z Panią Minister Olgą Semeniuk 10 marca 2020 roku

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Konferencji „Współpraca śląskiego rzemiosła z Ministerstwem Rozwoju”, która odbędzie się 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej 02 (parter) w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W wydarzeniu udział weźmie Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju, powierzyła Pani Oldze Semeniuk misję wsparcia interesów polskiego rzemiosła w polskim rządzie i parlamencie. Podczas wcześniejszych spotkań ze środowiskiem rzemieślniczym w Polsce, Pani Minister Semeniuk wielokrotnie podkreślała, jak istotne są odbudowa prestiżu i siły polskiego rzemiosła, poprawa warunków funkcjonowania rzemieślników oraz przywrócenie należnej rangi kształceniu zawodowemu.

Podczas spotkania, zaprezentowana zostanie działalność katowickiej Izby Rzemieślniczej, podjęta zostanie również dyskusja o wyzwaniach, potrzebach, problemach, planowanych inicjatywach oraz propozycjach Ministerstwa Rozwoju dotyczących rzemiosła.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie Państwa udziału w wydarzeniu w terminie do 6 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail izba@ir.katowice.pl

2020-02-11Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020

logo EU2020

Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231767 

2020-02-11Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020

logo EU2020

Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231741 

2020-02-06Sesje egzaminacyjne wiosną 2020 roku - luty, marzec i kwiecień

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że przygotowuje sesje egzaminacyjne w miesiącu lutym i marcu 2020 roku w zawodach:

Ślusarz 25 lutego 2020 roku - Dokumenty należy złożyć do dnia 17.02.2020 roku
Branża budowlana 24 marca 2020 roku - Dokumenty należy złożyć do dnia 13.03.2020 roku
Blacharz samochodowy 17 marca 2020 roku - Dokumenty należy złożyć do dnia 6.03.2020 roku
Elektromechanik pojazdów samochodowych 18 marca 2020 roku - Dokumenty należy złożyć do dnia 6.03.2020 roku
Stolarz – kwiecień 2020 roku - Dokumenty należy złożyć do końca marca 2020 roku

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów we wskazanych terminach.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego (izba@ir.katowice.pl)

2020-01-21Powołanie Rzeczoznawców w kadencji 2020-2025

W dniu 20 stycznia 2020 roku miała miejsce uroczystość powołania nowych rzeczoznawców Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na 5-letnią kadencję 2020-2025.

Powołano rzeczoznawców w branży budowlanej, branży elektrycznej, fryzjerstwie, krawiectwie, kosmetologii, branży motoryzacyjnej (mechanika pojazdowa, elektromechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe), branży spożywczej (piekarstwo i cukiernictwo oraz w zawodzie kucharz), stolarstwie, tapicerstwie i zegarmistrzostwie.

W trakcie spotkania, prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej, omówił problemy z jakimi borykają się obecnie rzemieślnicy, a także szanse wynikające z pełnienia zaszczytnej oraz prestiżowej funkcji rzeczoznawcy.

2020-01-15Egzamin optyk okularowy w lutym 2020 roku

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że w lutym 2020 roku zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie optyk okularowy. Zapraszamy Państwa do składania dokumentów.

2020-01-10XXVI Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa - 1 marca 2020 roku

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Komisją Branżową Fryzjersko – Kosmetyczną oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje 1 marca 2020 roku o godzinie 9:00 „XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA” który odbędzie się w: RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA ALEJA KORFANTEGO 141, 40-154 KATOWICE.

Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 15 lutego 2020 roku do Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych (tel. 32 259 62 61 – Maria Banachowicz lub na adres: e-mail: maria.banachowicz@ir.katowice.pl) podając imię i nazwisko uczestnika, rok nauki, dział fryzjerstwa (damski lub męski, wyszczególnione konkurencje) oraz dane mistrza szkolącego.

Zachęcając młodzież do uczestnictwa w Konkursie należy uświadomić, że jest to etap podnoszenia kwalifikacji, jak również zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w zawodzie. Jak co roku na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, natomiast wszyscy startujący otrzymują dyplom oraz upominki.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim mistrzom branży fryzjerskiej, Dyrektorom Szkół, do których uczęszcza młodzież.

Do pobrania:
regulamin Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Rzemiosła, harmonogram oraz karta zgłoszeniowa

2020-01-09ŚCP zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

- 13.01.2020 Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
- 15.01.2020 Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
- 21.01.2020 Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.
- 23.01.2020 Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Aktualna edycja konkursu w ramach Działania 3.2 będzie dysponowała alokacją o wysokości ponad 86 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.01. do 31.03.2020 roku.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów, usług lub procesów. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o rejestrację na stronie http://www.scp-slask.pl/wydarzenia/.

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71, 32 743 91 77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu.

2020-01-09Od 1 lutego zmiana wysokości opłat za egzaminy

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2020 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy. Nowe opłaty wynosić będą:

• Egzamin mistrzowski – 1 432 zł.
• Egzamin czeladniczy – 716 zł.
• Egzamin sprawdzający – 256 zł.

Logo partnerów

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 878228 gościem.