A+ A-
2020-10-16Ogłoszenie o naborze do projeketu 'Śląskie.Zawodowcy'

2020-10-16Zawieszenie przyjmowania interesantów w Związków Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Szanowni Państwo,
na prośbę Związku Rzemiosła Polskiego przekazujemy następującą informację:

mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U 2020 poz.1758), a także z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 - od dn. 19 października br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

 

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. (od dokumentu).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

 

 

 

2020-10-16Wznowienie procesu rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu 'Śląskie. Zawodowcy'

Szanowni Państwo,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż wznawiamy proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.


Nabór odbędzie się w trybie online od 26 października 2020 do 09 listopada 2020r.

Rekrutacja otwarta jest dla szkół, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie naboru w trybie stacjonarnym lub online (decyzja podjęta przez szkołę):

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
 • Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce 'Śląskie.Zawodowcy'

2020-10-12Egzamin w zawodzie KELNER-29 październik 2020 roku

Szanowni Państwo,
W dniu 29 października 2020 roku odbędzie się egzamin zawodowy w zawodzie: kelner.
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu czeladniczego zapraszamy do składania wniosków do dnia 16 października 2020 roku.

Kryteria przystąpienia do egzaminu oraz stosowne wnioski znajdą Państwo w zakładce EGZAMINY.

2020-10-07Aktualizacja danych w CEIDG w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wniosków o przekazywanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji informujemy, że przekazywanie danych do CEIDG następuje na podstawie przesłanych do Izby Rzemieślniczej dokumentów.

Dokumenty prosimy składać listownie na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
plac Wolności 12
40-078 Katowice
z dopiskiem: wniosek dot.CEIDG

Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:

1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy przypadków osób, które zmieniły nazwisko).

Skargi na działanie izb rzemieślniczych rozpatruje Związek Rzemiosła Polskiego.

Rolę administratora kont sprawuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. 


Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG- obowiązuje od 1 października 2020 rokuZgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:

2020-10-011 października 1972 roku rozpoczął przygodę z fryzjerstwem Pan Józef Dreinert z Zakładu Fryzjerskiego Józef w Katowicach

2020-10-01Aktualizacja wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz wniosek o wpis kwalifikacji do CEIDG obowiązujący od 1 października 2020 roku

Szanowni Państwo,
w myśl informacji, która została zamieszczona 28 września 2020 roku przypominamy, że obowiązują nowe wzory dokumentów dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich.

Dodatkowo od dnia 1 października 2020 roku Izba Rzemieślnicza MŚP W Katowicach dokonuje aktualizacji danych dotyczących zdobytych kwalifikacji w CEIDG dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Aktualizacja następuje  tylko w przypadku otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
Termin aktualizacji to 14 dni. 

Wniosek zostanie zamieszczony poniżej oraz znajdziecie Państwo zakładce EGZAMINY/ wnioski i inne dokumenty do pobrania.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG - obowiązuje od 1 października 2020 roku


2020-09-28Zmiana obowiązujących wzorów wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz aktualizacja danych przedsiębiorcy w CEIDG od 1 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie obowiązujących wniosków dopuszczających do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.


Wzory druków obowiązują od dnia 01 października 2020 roku i zostają zamieszczone w zakładce EGZAMINY.

Zmiana druków podyktowana jest zapisami Ustawy o rzemiośle Art. 73.  dot. wprowadzania kwalifikacji zawodowych (tytuł czeladnika i mistrza) w określonym zawodzie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.


Procedura przekazania Izbie informacji przez przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe przed dniem 1 października 2020 r. została uregulowana w art. 73 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.), a przepis ten zgodnie z art. 86 pkt 7 tejże ustawy wchodzi w życie także w dniu 1 października 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.

Wniosek ten będzie dostępny od 01 października 2020 roku na stronach:

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej

2) Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

3) Izb Rzemieślniczych.

 

W przypadku, kiedy Przedsiębiorca złożył wniosek do egzaminu przed dniem 01 października 2020 roku a termin egzaminu został wyznaczony np. w dniu 02 października i Przedsiębiorca wyraża chęć zgłoszenia kwalifikacji do CEIDG,  wówczas zobligowany będzie do zgłoszenia w Dziale Oświaty takiej informacji. W tym przypadku będzie również konieczne wypełnienie wniosku o wpis kwalifikacji.

 

Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni dokonuje odpowiedniego wpisu do CEIDG tylko w przypadku jeżeli zostanie wypełniony prawidłowo wniosek, który będzie dostępny od 01 października 2020 roku w zakładce EGZAMINY/ wnioski i inne dokumenty do pobrania.

 

Ponadto informujemy, że Urzędy Miast i Gmin nie mają żadnej podstawy prawnej, aby koszty wypłaty dofinansowania za wyszkolenia pracownika młodocianego uzależniać od dokonywanych wpisów do CEIDG. Problem ten poruszono z Naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG 1 Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju i Związkiem Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Podczas spotkań jednoznacznie stwierdzono, że wpis do CEIDG nie jest podstawą do wypłacania dofinansowania. Departament w najbliższym czasie roześle informacje do Urzędów Miast  Gmin. Ta informacja została potwierdzona podczas konferencji w dniu 17 września 2020 roku.

2020-09-23Patronat instytucjonalny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach nad CYBERSEC EXPO

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy,
że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
objęła partonatem instytucjonalnym wydarzenie CYBERSEC EXPO

2020-09-18Patronat Honorowy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach nad XX Konwentem Templariuszy


Szanowni Państwo,
Z przyjemności informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła Patronatem Honorowym XX Konwent Templariuszy OMCTH, który odbędzie się w dniu 24 października 2020 roku w Zabrzu. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia:


Wielki Przeorat Polski Templariuszy OMCTH

zaprasza na XX Konwent Templariuszy

oraz Inwestyturę (pasowanie rycerskie).

 

Uroczystości odbędą się w Zabrzu

24 października 2020 roku.

 

XX Konwent Templariuszy został objęty Patronatem Honorowym

Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik,
Izby Rzemieślniczej i innych zaprzyjaźnionych instytucji.

 

Zakon Rycerski Świątyni Jerozolimskiej – Templariusze - Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (OMCTH) za zgodą Kościoła pielęgnuje i zachowuje tradycje wielkiego i zasłużonego dla chrześcijaństwa pierwszego Zakonu Rycerskiego. Wielki Przeorat Polski sięga swoimi korzeniami 2004 roku, a Wielki Przeor Polski jest z urzędu Wikariuszem Generalnym Zakonu.

Templariusze dziś zajmują się głównie pomocą charytatywną dla prześladowanych chrześcijan oraz szeroko rozumianą pomocą humanitarną dla wszystkich potrzebujących, bez względu na wyznanie.

Pomoc nasza koncentruje się na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Libanie i Iraku. Ostatnio na przykład, przeciągu kilku tygodni, przesłaliśmy ponad 30.000 zł pomocy dla bejrutczyków poszkodowanych w wybuchu z 4 sierpnia.

Zapraszamy na JUBILEUSZOWY XX KONWENT TEMPLARIUSZY W POLSCE 24 października 2020 roku d Zabrza.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.00 w Kościele Św. Anny w Zabrzu powitaniem Dostojnych Gości oraz Mszą św. kiedy to odbędzie się ceremonia Inwestytury – pasowania rycerskiego, wg XIII-wiecznego ceremoniału.

Następnie zapraszamy na Galę XX Konwentu, w tym wykład Templariusze - słudzy Kościoła walczącego w średniowieczu i czasach współczesnych, który wygłosi ppłk Policji dr Tomasz Michalczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie).

Udział we Mszy św. oczywiście wolny, natomiast Zaproszenie na Galę, to koszt 150,00 zł (dla Członków Izby 100,00 zł) od osoby (wystawiamy fakturę bez VAT).

Zachęcamy do zapoznania się z programem całej uroczystości, który można znaleźć w załączonym folderze pod linkiem:

http://polscy.templariusze.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/XX-KONWENT-TEMPLARIUSZY-OMCTH.pdf

 

Zachęcamy również gorąco do zapoznania się z naszą działalnością.

www.templariusze.org.pl


 

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1184105 gościem.