A+ A-
2019-08-16Zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. (Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przygotowania.html)

Istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian).

Od 1 września 2019 roku najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:
I klasa - nie mniej niż 241,96 zł,
II klasa - nie mniej niż 290,35 zł,
III klasa - nie mniej niż 338,75 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych - podwyższone o jeden punkt procentowy minimalne stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu mają zastosowanie, począwszy od 1 września 2019 roku, również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 roku i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych, wprowadzone przepisami znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów mają zatem zastosowanie, zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie, nowych już zawartych umów o pracę i rozpoczynających się w dniu 1 września 2019 roku, jak również do umów trwających tj. młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki. Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o prace, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

Od dnia 1 września 2019 roku pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy. Od 1 sierpnia 2019 roku w związku ze zmianą (wówczas planowaną) dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów. Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.

W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy, które działają z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Fal i Pierścieni w sierpniu 2019 roku

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin dwóch spotkań to: 7 sierpnia 2019 roku roku i 22 sierpnia 2019 roku godzinie 11:00 w siedzibie Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

Kurs Fale i Pierścieni lipiec 2019

2019-07-22Konkurs Kulinarny WorldSkills Poland

30 września 2019 roku odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland.

Konkurs organizowany jest co dwa lata, a Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 roku w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25 lat), ambitnych osób, z pasją i talentem do gotowania a jedną z nagród jest niepowtarzalna możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – instytucja koordynująca przygotowania Polski do udziału w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych WorldSkills i EuroSkills.

Jest to wyjątkowy konkurs umiejętności zawodowych, w którym uczestniczą młodzi Europejczycy w kilkudziesięciu konkurencjach. Konkurs stwarza uczestnikom możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz konkurowania z najlepszymi zawodnikami z danej branży na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Rywalizacja odbywa się na oczach ponad 100 tysięcy widzów zaproszonych niemalże ze wszystkich krajów Europy, a w promocję wydarzenia zaangażowane są prestiżowe stacje telewizyjne np. takie jak BBC.

To doskonała okazja do nawiązania współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania środowiska biznesowego i naukowego.

Obok konkursów umiejętności zawodowych organizatorzy proponują drużynom udział w różnorodnych wydarzeniach towarzyszących: prezentacjach, pokazach, wystawach, konferencjach i seminariach branżowych.

Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 2 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajda Państwo na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/program/worldskills-poland/
oraz na fanpage'u: https://www.facebook.com/WorldskillsPoland/ 

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Pedagogiczny w sierpniu 2019 roku

Zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć został ustalony na 28 sierpnia 2019 roku na godz. 15:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie. Osoba do kontaktu: Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 103, e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl
 plakat kurs pedagogiczny

2019-07-15Pierwsze Posiedzenie Zarządu w Kadencji 2019-2024

15 lipca 2019 roku odbyło się pierwsze Posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w kadencji 2019-2024.

Pan Marek Gołąbek, Cechmistrz Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach wykonał sesję zdjęciową Zarządu podczas pierwszego posiedzenia - obserwujcie nas, już wkrótce pochwalimy się oficjalnymi efektami sesji.

Podczas dzisiejszego Posiedzenia Zarządu prof. Jan Klimek wraz z pozostałymi Członkami Zarządu, podziękował Pani Beacie Białowąs, wieloletniemu Dyrektorowi Naczelnemu Izby, Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego, za ponad 20 lat pracy na rzecz środowiska rzemieślniczego oraz Jej zaangażowanie w promocję i rozwój oświaty zawodowej w województwie śląskim.

Mieliśmy dzisiaj również możliwość wspólnego świętowania urodzin dwóch Członków Zarządu: Pana Henryka Michalika oraz Pana Jakuba Wyciślika - składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i sukcesów w życiu zawodowym.

Wśród uchwał, które podjął podczas pierwszego Posiedzenia Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej była ta, w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Naczelnego Panu Grzegorzowi Mikecie - serdecznie gratulujemy awansu! Życzymy wielu sukcesów w nowej roli oraz skutecznej realizacji wszystkich zamierzonych celów!

Zarząd - zdjęcie w hallu

2019-07-08ŚCP - rusza nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31 lipca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/430 

2019-07-01Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

30 czerwca 2019 roku przedstawiciele środowiska rzemieślniczego udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, którą w tym roku organizowała Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki było 'Rzemiosło w Mocy Bożego Ducha'.

Program XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę:
9:30 Zbiórka uczestników drogi krzyżowej przy I stacji na wałach jasnogórskich,
10:00 Droga krzyżowa na wałach jasnogórskich,
11:00 Formowanie procesji przy figurze Matki Bożej na placu jasnogórskim,
11:15 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów jasnogórskich,
11:30 Msza Święta Koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka,
13:30 Przejście ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

2019-06-30Jubileusz 30-lecia Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach

30 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystym Jubileuszu 30-lecia powstania Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach - wydarzenie połączone było z obchodami patronackimi św. Weroniki - Patrona Fotografów. Dziękujemy KCF za zaproszenie oraz na ręce Pana Marka Gołąbka, Starszego Cechu, składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

2019-06-28Konferencja w Wodzisławiu Śląskim - zmiany w systemie kształcenia zawodowego

28 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja 'Zmiany w systemie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem roli i zadań pracodawców organizujących i prowadzących przygotowanie zawodowe' organizowana przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Podczas wydarzenia Pan Grzegorz Miketa, Wicedyrektor katowickiej Izby Rzemieślniczej, omówił dostosowanie kształcenia branżowego do potrzeb rynku pracy. Przedstawił szanse i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim, podkreślając przy tym, że dualny system nauki zawodowego jest najlepszą formą na zdobycie wiedzy i umiejętności - ucząc się rzemiosła w realnych warunkach pracy młody człowiek ma możliwość na realizację swoich pasji i rozwijanie talentów.

Dziękujemy wodzisławskiemu Cechowi za zaproszenie oraz za organizację wydarzenia - zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (link).

2019-06-24Pani Beata Białowąs Wicemarszałkiem województwa śląskiego

Z wielką radością informujemy, że Pani Beata Białowąs, wieloletni Dyrektor Naczelny katowickiej Izby Rzemieślniczej, została dzisiaj wybrana nowym Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

Składamy na ręce Pani Marszałek najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia tej funkcji oraz realizacji wszystkich zamierzonych celów, dziękując jednocześnie za Pani długoletnią pracę na rzecz rozwoju oraz promocji kształcenia zawodowego w regionie.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 829553 gościem.