A+ A-
2020-09-28Zmiana obowiązujących wzorów wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz aktualizacja danych przedsiębiorcy w CEIDG od 1 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie obowiązujących wniosków dopuszczających do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.


Wzory druków obowiązują od dnia 01 października 2020 roku i zostają zamieszczone w zakładce EGZAMINY.

Zmiana druków podyktowana jest zapisami Ustawy o rzemiośle Art. 73.  dot. wprowadzania kwalifikacji zawodowych (tytuł czeladnika i mistrza) w określonym zawodzie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.


Procedura przekazania Izbie informacji przez przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe przed dniem 1 października 2020 r. została uregulowana w art. 73 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.), a przepis ten zgodnie z art. 86 pkt 7 tejże ustawy wchodzi w życie także w dniu 1 października 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.

Wniosek ten będzie dostępny od 01 października 2020 roku na stronach:

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej

2) Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

3) Izb Rzemieślniczych.

 

W przypadku, kiedy Przedsiębiorca złożył wniosek do egzaminu przed dniem 01 października 2020 roku a termin egzaminu został wyznaczony np. w dniu 02 października i Przedsiębiorca wyraża chęć zgłoszenia kwalifikacji do CEIDG,  wówczas zobligowany będzie do zgłoszenia w Dziale Oświaty takiej informacji. W tym przypadku będzie również konieczne wypełnienie wniosku o wpis kwalifikacji.

 

Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni dokonuje odpowiedniego wpisu do CEIDG tylko w przypadku jeżeli zostanie wypełniony prawidłowo wniosek, który będzie dostępny od 01 października 2020 roku w zakładce EGZAMINY/ wnioski i inne dokumenty do pobrania.

 

Ponadto informujemy, że Urzędy Miast i Gmin nie mają żadnej podstawy prawnej, aby koszty wypłaty dofinansowania za wyszkolenia pracownika młodocianego uzależniać od dokonywanych wpisów do CEIDG. Problem ten poruszono z Naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG 1 Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju i Związkiem Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Podczas spotkań jednoznacznie stwierdzono, że wpis do CEIDG nie jest podstawą do wypłacania dofinansowania. Departament w najbliższym czasie roześle informacje do Urzędów Miast  Gmin. Ta informacja została potwierdzona podczas konferencji w dniu 17 września 2020 roku.

2020-09-23Patronat instytucjonalny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach nad CYBERSEC EXPO

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy,
że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
objęła partonatem instytucjonalnym wydarzenie CYBERSEC EXPO

2020-09-18Patronat Honorowy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach nad XX Konwentem Templariuszy


Szanowni Państwo,
Z przyjemności informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach objęła Patronatem Honorowym XX Konwent Templariuszy OMCTH, który odbędzie się w dniu 24 października 2020 roku w Zabrzu. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia:


Wielki Przeorat Polski Templariuszy OMCTH

zaprasza na XX Konwent Templariuszy

oraz Inwestyturę (pasowanie rycerskie).

 

Uroczystości odbędą się w Zabrzu

24 października 2020 roku.

 

XX Konwent Templariuszy został objęty Patronatem Honorowym

Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik,
Izby Rzemieślniczej i innych zaprzyjaźnionych instytucji.

 

Zakon Rycerski Świątyni Jerozolimskiej – Templariusze - Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (OMCTH) za zgodą Kościoła pielęgnuje i zachowuje tradycje wielkiego i zasłużonego dla chrześcijaństwa pierwszego Zakonu Rycerskiego. Wielki Przeorat Polski sięga swoimi korzeniami 2004 roku, a Wielki Przeor Polski jest z urzędu Wikariuszem Generalnym Zakonu.

Templariusze dziś zajmują się głównie pomocą charytatywną dla prześladowanych chrześcijan oraz szeroko rozumianą pomocą humanitarną dla wszystkich potrzebujących, bez względu na wyznanie.

Pomoc nasza koncentruje się na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Libanie i Iraku. Ostatnio na przykład, przeciągu kilku tygodni, przesłaliśmy ponad 30.000 zł pomocy dla bejrutczyków poszkodowanych w wybuchu z 4 sierpnia.

Zapraszamy na JUBILEUSZOWY XX KONWENT TEMPLARIUSZY W POLSCE 24 października 2020 roku d Zabrza.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.00 w Kościele Św. Anny w Zabrzu powitaniem Dostojnych Gości oraz Mszą św. kiedy to odbędzie się ceremonia Inwestytury – pasowania rycerskiego, wg XIII-wiecznego ceremoniału.

Następnie zapraszamy na Galę XX Konwentu, w tym wykład Templariusze - słudzy Kościoła walczącego w średniowieczu i czasach współczesnych, który wygłosi ppłk Policji dr Tomasz Michalczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie).

Udział we Mszy św. oczywiście wolny, natomiast Zaproszenie na Galę, to koszt 150,00 zł (dla Członków Izby 100,00 zł) od osoby (wystawiamy fakturę bez VAT).

Zachęcamy do zapoznania się z programem całej uroczystości, który można znaleźć w załączonym folderze pod linkiem:

http://polscy.templariusze.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/XX-KONWENT-TEMPLARIUSZY-OMCTH.pdf

 

Zachęcamy również gorąco do zapoznania się z naszą działalnością.

www.templariusze.org.pl


 

2020-09-09Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 7 września 2020 roku

Szanowni Państwo,
Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest dla nas ważnym wydarzeniem. Z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się później niż zwykle i w zupełnie innej scenerii.
Dziękujemy za udostępnienie sali w USC przy placu Wolności 12a Prezydentowi Katowic Panu Marcinowi Krupie. Dzięki temu zapewniliśmy wszystkim zebranym maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Dziękujemy za udział wszystkim Delegatom i mamy nadzieję, że kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się, tradycyjnie, podczas Pikniku w Koszęcinie.

Fotorelacja:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17


2020-09-08Walne Zgromadzenie Krajowego Cechu Fotografów

W dniu 3 września 2020 roku w Rudzie Śląskiej w restauracji Vertigo dbyło się Walne Zgromadzenie Krajowego Cechu Fotografów. Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentował Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa. 

Fotorelacja:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5

2020-08-20Zmiana Doradcy zawodowego w Projekcie 'Śląskie.Zawodowcy' dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

 

2020-08-18Wprowadzenie przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

- wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

- zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

- kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

- postępowania rekrutacyjne

- postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1394 COVID z dnia 13.08.2020

2020-08-05Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w dobie koronawirusa

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer w dniu 05 sierpnia 2020 roku. Sytuacja epidemiczna nie zamyka możliwości zdobycia kwalifikacji. Z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa tj.:maseczki ochronne/przyłbice, płyny do dezynfekcji oraz dzięki ograniczeniu ilości osób biorących udział w egzaminie można rozwijać się zawodowo w większości branż.

Fotorelacja:
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6

2020-08-05ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 lipca br. na stronie
www.zus.pl ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.


Termin składania wniosków:
31 sierpnia 2020 r.

Cel konkursu: wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania oraz warunki wzięcia udzuału w konkursie znajdują się w poniższym linku:

Przedmiot dofinansowania oraz warunki udziału w konkursie

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora:

Konkurs

2020-08-03Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy''nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002-wybór oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy' nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 

Wynik zapytania ofertowego:

1.      P.H.U 'CELL' z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL' ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1115740 gościem.