A+ A-
2020-04-14Apel Śląskiego Rzemiosła - odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo,

zachęcamy do pobrania (link) oraz zapoznania się z odpowiedzią Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wystosowany w marcu 2020 roku Apel Rzemiosła Śląskiego, treść Apelu poniżej:


Apel Śląskiego Rzemiosła

2020-04-14Zapytanie ofertowe: Szkolny Specjalista ds. jakości staży w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem - średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

2020-04-10Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych (do pobrania)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 643/111/VI/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2020 r. pod pozycją 2925.


http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2925

2020-04-10Młodociani pracownicy w rzemiośle - uzupełnienie

W ślad za przekazanymi wczoraj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani pracownicy w rzemiośle  - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:

 

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski.

Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania.

W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów - informował premier wraz z ministrem edukacji.

 

Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r. – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświatywprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

2020-04-09Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację:

„Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii” (plik do pobrania)

 

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.:
1. Organizacja kształcenia w szkołach - zmiany w organizacji kształcenia zawodowego,
2. Dofinansowanie przysługuje także za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy,
3. Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne,
4. Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia  funkcjonalności szkół,
5. Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy,
6. Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
7. Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

2020-04-08Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej Profesorem Nauk Społecznych

Z wielką radością informujemy, że Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku nadał Panu Janowi Klimkowi, Prezesowi Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy prof. Klimkowi, jednocześnie życząc zdrowia, pomyślności przy realizacji kolejnych zamierzeń naukowych oraz sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Do pobrania: list gratulacyjny Związku Rzemiosła Polskiego

2020-04-08Życzenia Wielkanocne

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
składają najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym oraz odpoczynku w rodzinnym gronie
Wielkanoc 2020 e-kartka

2020-04-08OdBudowa dla Rzemiosła - cykl bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów

Na trudne czasy potrzeba lepszego zarządzania - w ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła już wkrótce ruszamy z cyklem bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.

Podczas pierwszego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na Zarządzaniu firmą w kryzysie.

Obserwujcie nas na Facebooku - już wkrótce szczegółowe informacje o szkoleniu online!
webinar

2020-04-06Wideospotkanie Zespołu Kryzysowego przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej

Prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej, zwołał na dzień 7 kwietnia 2020 roku (wtorek) na godzinę 11:00 wideospotkanie Zespołu Kryzysowego w celu podsumowania działań i akcji przeprowadzonych do tej pory w związku z pandemią, jak również podjęcie decyzji dotyczących nowych kierunków i działań podejmowanych przez IR w Katowicach, które zostaną wypracowane i podane do wiadomości rzemieślnikom zrzeszonym w naszej organizacji.

Podczas spotkania, Zespół Kryzysowi omówi propozycje działań, które katowicka Izba Rzemieślnicza może powziąć, w celu zminimalizowania strat i obciążeń jakie ponieśli i ponosić będą rzemieślnicy naszego regionu. 

W skład Zespołu wchodzą:
Prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu,
Pan Henryk Michalik, Wiceprezes,
Pan Ryszard Genge, Wiceprezes,
Pan Jan Witkowski, Wiceprezes,
Pan Jerzy Weindich, Członek Zarządu,
Pan Grzegorz Miketa, Dyrektor Naczelny,
Pani Natalia Mól, Kierownik Działu Samorządowo-Organizacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że 8 kwietnia o godzinie 14:00 jest zaplanowana wideokonferencja z Panią Minister Olgą Semeniuk, której tematem będzie tarcza antykryzysowa oraz bieżąca sytuacja rzemiosła. Jest to temat zaproponowany przez Panią Minister. W spotkaniu udział weźmie prof. Jan Klimek oraz przedstawicele pozostałych Izb Rzemieślniczych w Polsce.
 

2020-04-02WAŻNE Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych (ZUS)

Komentarz do art. 31zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (kliknij - plik do pobrania)

W związku z wątpliwościami organizacji rzemieślniczych w sprawie stosowania przepisu art. 31zo ww. ustawy dotyczącego zwolnień ze składek ubezpieczeniowych, m.in.:

- płatników składek ubezpieczeniowych zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych,

- jednoosobowych firm osób fizycznych o przychodzie (w lutym 2020 r.), nie wyższym, niż 15 681 zł

w oparciu o najczęściej zgłaszane przez organizacje i rzemieślników pytania Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje:

Czy Cechy też mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS? (zatrudniają mniej niż 9 osób i prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń)

Zgodnie z art. 31zo ust.1 ww. ustawy na wniosek płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych - zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek od marca do maja 2020 r. Uważamy zatem, że większość cechów może skorzystać z tego rozwiązania, bowiem raczej nie zgłosiło do ubezpieczenia ponad 9-ciu ubezpieczonych.

Czy młodocianych pracowników wlicza się do ogółu zatrudnionych w firmie? Chodzi o sytuację, gdy razem z młodocianymi zatrudnionych jest powyżej 9 osób, a pracodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia od opłacania składek w miesiącach od kwietnia do maja br.

Po ponownym przeanalizowaniu zapisu przepisu art. 31 zo.ust.1 ww. ustawy uważamy, że pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu zalicza się do 9-osobowego limitu ubezpieczonych, którego nie przekroczenie jest warunkiem do uzyskania zwolnienia. Ustawodawca posługuje się terminem płatnik składek i ubezpieczeni, a nie mikroprzedsiębiorca i zatrudniony, o których jest mowa m.in. w prawie przedsiębiorców, które wyłącza zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze średniorocznego zatrudnienia.

Ewentualne wątpliwości w interpretacji tego przepisu wynikały z tego, że w debatach nad tym rozwiązaniem posługiwano się pojęciami mikroprzedsiębiorcy, czy firmy. Również w rządowym projekcie ustawy (w wersji druk nr 299) przekazanym do Sejmu RP przepis art. 31zo dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym mikroprzedsiębiorców. Stąd mogły pojawić się wątpliwości. Obecnie, objęcie tym przepisem wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób umożliwi skorzystanie z niego większej grupie płatników (nie tylko przedsiębiorcom), w tym np. wszystkim organizacjom rzemieślniczym nie będącym w rejestrze przedsiębiorców.

Niezależnie uważamy, że nie ma uzasadnienia dla włączania pracowników młodocianych do przyjętego limitu ubezpieczonych warunkującego skorzystanie ze zwolnienia od opłacania składek. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił o interpretację omawianego przepisu, albo o jego zmianę, w tym kierunku, aby pracowników młodocianych nie zaliczać do przyjętego w ustawie limitu ubezpieczonych.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1057768 gościem.